INICI         SERVEIS I PROJECTES       CLIENTS         EQUIP  
       

  Foltovoltaica Solar térmica Auditoria Energética Acústica  
  Il·luminació eficient Certificació energética Domòtica  
 

Fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica és una font d'energia que produeix electricitat d'origen renovable, obtinguda directament a partir de la radiació solar mitjançant un dispositiu semiconductor denominat cèl·lula fotovoltaica, o bé mitjançant una deposició de metalls sobre un substrat denominada cèl·lula solar de pel·lícula fina. A causa de la creixent demanda d'energies renovables, que en JSIngeniería apliquem aquesta nova font en els nostres projectes.

 

Solar Tèrmica

L'energia solar tèrmica o energia termosolar consisteix en l'aprofitament de l'energia del Sol per produir calor que pot aprofitar-se per a la producció d'aigua calenta destinada al consum d'aigua domèstic, ja sigui aigua calenta sanitària, calefacció.

 

Auditoria Energètica

Inspeccionem, estudiem i analitzem fluxos d'energia de l'immoble. Amb això busquem oportunitats per reduir la quantitat d'energia d'entrada en el sistema sense afectar negativament la sortida. Quan l'objecte d'estudi és un immoble ocupat es busca reduir el consum d'energia, mantenint i millorant al mateix temps el confort higrotèrmic, la salubritat i la seguretat.

 

Acústica

Realització de mesuraments acústics per garantir el compliment de la normativa. Realització de projectes de condicionament acústic en cas d'incompliment de normativa o d'exigències de millora per part del client.

 

Il·luminació Eficient

Seguim amb rigor la normativa HE-3 del Codi Tècnic de l'Edificació que estableix com a exigència bàsica que els edificis, tant els nous com els quals es reformin, disposin d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora eficaços energèticament. Per a això l'eficiència energètica del sistema d'il·luminació no haurà de superar un valor límit i haurà d'explicar també amb un sistema de control que permeti ajustar l'encès a l'ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural. Per aquesta raó, la qual cosa abans era exclusivament una elecció del projectista és ara obligació normativa.

 

Certificació Energètica

El Certificat Energètic és un informe realitzat per un tècnic competent, que calcula i mesura l'impacte ambiental d'un immoble. Des de l'1 de juny de 2013 el certificat d'eficiència energètica és exigible per als contractes de compravenda o arrendament. I en edificis o parts d'edificis en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil major a 250 m2, i sigui freqüentada habitualment pel públic.

 

Domòtica

La nova tecnologia s'integra també en l'Enginyeria, en el seu disseny intel·ligent aconseguint la màxima automatització d'un habitatge, local, etc. Aquest nou disseny intel·ligent aporta serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació. El seu control pot ser per mitjà de xarxes interiors i exteriors de comunicació, cablejades o sense fils.

 

 

 

      Jorge Such Ingeniería S.L.P

      Carrer Muntaner nº472, Entresòl 3ª; 08006 Barcelona

logotip

(+34) 93 280 07 42      
tecnica@jsingenieria.es     

FacebookTwitter